SỞ Y TẾ CHẤM PHÚC TRA CÁC XÃ ĐÃ ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ TRONG NĂM 2014 TẠI HUYỆN VỊ XUYÊN

 

Trong những năm qua nhận thức về vai trò và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác duy trì xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã (TCQGVYTX) đã được cải thiện từng bước. Các xã đã đưa nội dung củng cố Y tế cơ sở, thực hiện duy trì xã đạt Bộ TCQGVYTX vào Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và UBND các cấp để phối kết hợp chỉ đạo thực hiện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý rác, xử lý phân gia súc, vệ sinh lao động cho nhân dân được đẩy mạnh; hoạt động phòng chống HIV/AIDS được triển khai rộng khắp tại các thôn bản; phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh dịch nguy hiểm và bệnh xã hội, như: Sốt rét, sốt xuất huyết, lao kịp thời; triển khai công tác khám bệnh bảo hiểm Y tế, chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến xã từng bước được nâng cao... Bên cạnh những thuận lợi thì việc triển khai thực hiện duy trì Bộ tiêu chí tại các xã còn gặp nhiều khó khăn như: Tiêu chí về nhân lực Y tế, cơ cấu cán bộ Y tế tại trạm theo chức danh chuyên môn theo quy định tại Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV vẫn chưa đáp ứng số lượng, cơ cấu chưa hợp lý, nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ chuyên môn Y tế xã; thiếu trang thiết bị...

Phát biểu tại buổi kết luận đồng chí Nguyễn Đình Dích đã yêu cầu các xã trong việc thực hiện duy trì xã đạt Bộ TCQGVYTX, ngoài trách nhiệm của ngành Y tế, thì cấp ủy, chính quyền các địa phương có vai trò quan trọng. Bởi trong bộ TCQGVYTX, có nhiều tiêu chí và chỉ tiêu trong các tiêu chí mang tính chất cộng đồng, cần có sự hưởng ứng của nhân dân và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương thì mới thực hiện được. Trong đó chú trọng việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng/tuổi; tăng tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường...  góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí vào các năm tiếp theo và thực hiện tốt chương trình mục tiêu Y tế. Với số điểm từ 81,5-89,5/100 điểm; Sở Y tế kết luận 06 xã thuộc huyện Vị Xuyên đủ điều kiện tiếp tục duy trì Bộ TCQGVYTX đến năm 2020./.

Thanh Huyên

TTYT huyện Vị Xuyên